Er zijn door de ander, er zijn voor de ander

WillemienTreurnietmaandag 12 november 2018 17:59

Tijdens de raadsvergadering van 12 november jongstleden spraak lijsttrekker Willemien Treurniet de volgende algemene beschouwingen uit.

We zijn niet ‘alleen’ gemaakt, we zijn ‘samen’ gemaakt. Desmond Tutu schrijft in zijn boek ‘In Gods hand’ zo mooi: ik heb andere menselijke wezens nodig om mij te helpen op mijn beurt mens te worden. Je bent een persoon door een andere persoon. Een samenleving is dan ook; er zijn door de ander, er zijn voor de ander.

Deze uitspraken van aartsbisschop Tutu hebben indruk op mij gemaakt. Juist in mijn politieke werk is het goed om stil gezet te worden bij de basis van onze samenleving. In de algemene beschouwingen bij de begroting van de 2019 heb ik er dan ook voor gepleit om steeds de inwoners voor ogen te houden, om te zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen in Middelburg zodat de wij allemaal, u jij en ik, er kunnen zijn voor de ander.

Dit geeft voor mij een hernieuwde invulling aan het woord samenleving. Een zo’n bekend woord, waarbij ik dan niet meer denk aan wat het betekent. Maar dankzij Tutu weet ik het weer: Samenleving: er zijn door de ander, er zijn voor de ander. 

Samen
In Middelburg hebben we al veel stappen gezet op het gebied van ‘samen’. College, blijf alert! Want de laatste tijd krijgen wij signalen dat hier wel wat makkelijk mee om wordt gegaan. 

We hebben als raad kaders neergelegd over participatie, afspraken en spelregels zijn gemaakt. Maar bij de naamgeving van het Molenwaterpark ging het niet volgens de spelregels. Jammer.

Dit is dan iets ‘kleins’, maar we zien het ook in het groot. Bv in het Trekdijkdossier. Bijzonder dat de wethouder van dit voorstel, die ook wethouder participatie is, in het raadsvoorstel geen invulling geeft aan de vastgestelde participatieregels. Na de commissievergadering komt er een gewijzigd raadsvoorstel waar de spelregels zijn toegevoegd, maar niets over de inhoud van die spelregels, teleurstellend.  College, op deze manier gaat u voorbij aan eerdere raadsbesluiten. Voor de ChristenUnie is dit onbestaanbaar.

Voorzitter, de financiën van Middelburg zitten ietsje pietsje in de lift. Het weerstandsvermogen is net voldoende, er is een klein plusje op de begroting, maar daar is ook wel alles mee gezegd. De financiële situatie is nog steeds zorgelijk, er zijn genoeg risico’s. De wethouder heeft in de commissievergadering duidelijk aangegeven dat we ons nog niet al te veel kunnen veroorloven, zeker geen nieuw beleid en toch en toch er liggen diverse plannen om fors geld uit te geven. College, waar zien we uw mooie woorden, omgezet in daden? Coalitie, waar zijn jullie mee bezig! 

De ChristenUnie heeft het gevoel dat de coalitiegelederen zich sluiten ….. Wordt dit de nieuwe bestuurscultuur? Coalitie, jullie hebben gesproken over een uitgestoken hand, wij hebben deze gezocht, maar helaas nog niet gevonden. 

Toegang tot zorg
Afgelopen jaar is pijnlijk duidelijk geworden dat het niet gelukt is om de toegang tot zorg op Walcheren in de toekomst ‘samen’ vorm te blijven geven. De stekker is uit Porthos getrokken. 

Voor de ChristenUnie blijft het ideaalbeeld, het zal geen verrassing zijn, een Walcherse aanpak, waarbij het niet meer dan logisch is dat elke gemeente zijn eigen kleur kan aanbrengen. De pentekening zoals die is opgesteld kan als onderlegger gebruikt worden. College, blijf altijd de inwoner voor ogen houden, wat heeft die inwoner nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Maak gebruik van de kennis die er is bij de ander. De toegang hoeft echt geen grote organisatie te zijn. De ChristenUnie heeft er geregeld voor gepleit om de toegang tot zorg uit te breiden tot bijvoorbeeld de toegang tot ‘mee-doen’. Een plek zonder kastjes en muren, maar een plek waar je er kan zijn voor de ander en door de ander. 

Toegang tot ‘mee doen’
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen op school, op het werk, in de samenleving.

Dit geldt zeker ook voor vluchtelingen. Het is immers onze Bijbelse opdracht om ‘de vreemdeling op te nemen’, om goed te doen. Als we nu de beelden zien van aangespoelde lijken van vluchtelingen, als we de ellende zien in diverse landen, in diverse kampen, dan kunnen we niet anders dan gastvrij zijn in onze stad. Het college heeft in de vorige raadsperiode plannen gemaakt voor een tweede asielzoekerscentrum, dat was toen niet meer nodig. Nu lijkt de nood toch weer hoger te worden. Vandaar onze oproep om gastvrij te zijn en met het COA te onderzoeken wat er voor nodig is om een tweede AZC in Middelburg te realiseren. 

Wij vinden het ook erg belangrijk dat de vluchtelingen in MIddelburg die hun status hebben, de zogenaamde nieuwkomers, zo snel mogelijk mee kunnen doen. 

De ChristenUnie wil dat er een goede sturing is op de begeleiding van deze groep, dat de regie op 1 punt ligt. Dat er goed gekeken wordt naar wat de nieuwkomer nodig heeft om mee te kunnen doen in Middelburg. Dan is dus niet het hoogste doel om ze zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen. Laten we als raad onze verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat de ondersteuningsplannen die er gemaakt worden voor elke nieuwkomer ook uitgevoerd worden. Dan kunnen we deze nieuwkomers een plek geven in Middelburg, zodat zij er ook kunnen zijn voor onze mooie stad. 

In de begroting is ook het e.e.a. te lezen over personen met verward gedrag. Er is een stijging van problemen, de ChristenUnie heeft zorg over deze mensen en de buurt waarin ze wonen. 

Wij hebben diverse instanties gesproken over deze groep mensen en voor ons is het meer duidelijk geworden dat er goede afspraken moeten zijn met diverse instanties over deze mensen, zodat overlast goed vastgelegd en gemonitord wordt en dat er volop inzet is op preventie, vroeg-signalering en behandeling. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het duidelijk is wat het beleid is, hoe we het beste om kunnen gaan met deze mensen om er zo als gemeente te zijn voor deze mensen, maar zeker ook voor de buurt.

Toekomst 
Voorzitter, kinderen zijn de toekomst. In Middelburg is er dan ook veel voor de kinderen; onderwijs, sport, kunst en cultuur. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er goed voor de jeugd gezorgd wordt, maar ook dat de jeugd goed voor zichzelf zorgt. We horen alarmerende cijfers over toename van rokers onder de jeugd, maar ook zorgelijke geluiden over handhaving in bv Middelburgse cafés. Landelijk zijn er plannen gemaakt voor een rookvrije generatie, vandaar ons voorstel om hier als gemeente Middelburg bij aan te sluiten en met elkaar aan de slag te gaan. Later we er zijn voor onze jeugd!

Fietsvriendelijk
Al jaren staat in elke begroting de fiets op nummer 1 staat. Zoals jullie allen weten is de ChristenUnie kritisch op de uitvoering van dit beleid, het is makkelijker gezegd dan gedaan.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als het college komt met een duidelijk fietsbeleid en het lef zou tonen om hier een apart fietsbudget bij te voegen, om zo echte keuzes te maken voor de fiets; de fietsring af te ronden en plannen te maken met anderen voor goede fietsparkeergelegenheid in de stad.

Voorzitter, ik ga afronden. De samenleving, dat zijn we samen. U, wij, die ander. Daarom is volgens de ChristenUnie de taak van de gemeente om er te zijn voor de ander, om een dienstbare overheid te zijn. Laten we zo met elkaar samenleven, voor de ander en door de ander. 

Wij wensen het college veel wijsheid toe om steeds de ander voor ogen te houden, om zo samen te werken, samen te bouwen aan onze mooie stad.

Voorzitter, ik dank u.

Middelburg, 12 november 2018, Willemien Treurniet.

« Terug

Reacties op 'Er zijn door de ander, er zijn voor de ander'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.