Programma 2022-2026

Verkiezingen gaan over politieke keuzes die mensen direct raken. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier waarop we (willen) samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

In onze samenleving zijn breed aanvaarde en gedragen normen en waarden niet meer vanzelfsprekend, de gevolgen van de coronacrisis lijken in economisch opzicht mee te vallen, maar de sociale consequenties zijn diep ingrijpend.
De hervorming van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest, en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen.

De manier waarop we met elkaar samenleven is drastisch veranderd; tegenstellingen verscherpen, de tweedeling wordt steeds zichtbaarder op velerlei terreinen.

De ChristenUnie erkent dit en vindt deze ontwikkelingen ongewenst. We willen werken aan een inclusieve samenleving waarin niet alleen de mensen die het op eigen kracht wel redden tevreden zijn, maar ook de mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben, zien, helpen en kansen bieden.
De ChristenUnie vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak. Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Middelburg, Arnemuiden, Nieuw en St-Joostland en St Laurens. Om te bouwen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Het is kort waar wij voor staan.

Menselijke maat: Niet de hoogste commercie╠łle waarde is leidend, maar de hoogste maatschappelijke opbrengst.

Kracht van de samenleving: Versterken van voorzieningen in de kernen. Samen maken mensen het verschil in onze gemeente.

Investeren in de toekomst: Goed onderwijs, speelvoorzieningen en een gezond leefklimaat voor kinderen.

Sociale gerechtigheid: Opkomen voor veiligheid en (geloofs)vrijheid. Opzoeken van de kwetsbaren en waar nodig ondersteuning bieden.

Zorg voor de schepping: Investeren in verduurzaming, een groene omgeving en inspelen op de verandering van het klimaat.

Gemeentebestuur dichtbij: In dienst staan van de stad en haar inwoners, staan voor een betrouwbare, toegankelijke en navolgbare overheid.

Download hier ons hele verkiezingsprogramma 2022