Vragen bij het werkprogramma van de coalitie

Willemiendinsdag 22 mei 2018 17:10

Op 22 mei hebben we als gemeenteraad een levendig debat gehouden over het werkprogramma van de nieuwe coalitie. De ChristenUnie had hier wat vragen bij. Hieronder het betoog van fractievoorzitter Willemien.

Voorzitter, ik moet u zeggen dat de ChristenUnie wat verbaasd is. Als we kijken naar het advies van de informateur (brief van 30 maart en besproken in de gemeenteraadsvergadering van 5 april) snappen we het niet zo goed

voor de totstandkoming van een consistent stabiel en daadkrachtig college vinden wij consensus tussen de partijen over de aanpak van belangrijke controversiele onderwerpen een absolute vereiste, evenals een verantwoord armoedebeleid’

Uit de gevoerde gesprekken bleek dat er geen steun van GroenLinks voor Trekdijk en Cleene Hooge is. SGP kreeg de voorkeur boven ChristenUnie omdat daar meer steun is te verwachten voor de aanpak van het dossier Cleene Hooge.

En dan hier het werkprogramma van de coalitiepartijen, wat er opgenomen staat over de Trekdijk lijkt niet meer dan logisch, zeker nav het besluit wat in januari genomen. Bij de Cleene Hooge wordt in vertrouwen afgewacht waar Magrid mee komt (al missen we hier wel het overleg met de Stichting Behoud Cleene Hooge). En er zijn wel wat vragen te stellen over de bezuiniging op het armoedebeleid. Iets waar we het later over zullen hebben. Voorzitter, begrijpt u onze verbazing gezien het advies van de informateur en het werkprogramma?

 

Toekomstbestendig Middelburg, daar houdt de ChristenUnie van. We hebben de taak om goed voor de schepping te zorgen. 

Toekomstbestendig Middelburg..

Het gaat om mensen

Samen kom je verder

Na ons ---- de toekomst van de kinderen

Dit waren de speerpunten in ons verkiezingsprogramma. De ChristenUnie vindt het van groot belang  dat er goed voor die inwoners wordt gezorgd die hulp nodig hebben. Daarnaast zijn we er van overtuigd dat goede samenwerking noodzakelijk is. Samenwerking in de raad, samenwerking met andere gemeenten, samenwerking met onze inwoners. En met elkaar, samen, moeten we er voor zorgen dat het ook in de toekomst goed toeven is in Middelburg. 

We lezen in de inleiding dat er een trotse coalitie is, die graag in harmonie met alle partijen in de raad voor Middelburg wil zorgen. Klinkt goed, maar zoals eerder gezegd, hebben we het ‘samen’ gemist. Samen met de raad hebben we gemist, maar ook samen met inwoners. Natuurlijk, jullie hebben een gesprek gehad met de klankbordgroep Veerse Poort,  er zijn nog weel meer inwoners/groepen die een belangrijke bijdrage hadden kunnen leveren aan het werkprogramma. Wat zou het mooi geweest zijn als hier een breed gedragen programma vastgesteld had kunnen worden in de raad. Jullie hebben een andere weg gekozen, jammer. 

Integraal, met lef, innovatief. Er is lef nodig om keuzes te maken, om soms tegen de stroom in te roeien, omdat je weet dat dat goed is voor de toekomst. Toekomstbestendig…

We hebben net gestemd voor de wethouders, de keuze viel niet mee, want ook hier missen we de lef om te kiezen voor een andere portefeuille-indeling. 

Voorzitter, de ChristenUnie houdt van ambities, samen streven naar iets moois. Als we dit programma doorlezen zien we veel besluiten die de afgelopen jaren genomen zijn (participatie, duurzaamheid, Veerse Poort, Dauwendaele). Voorzitter, we snappen het niet zo goed. Wat is nu het integrale, waar is de lef, waar is de innovatie. VRAAG: Misschien kan de formateur hier duidelijkheid over geven. 

Er moet fors bezuinigd worden, de taak van de wethouder financiën wordt momenteel uitgevoerd op het provinciehuis. Een aantal maatregelen worden benoemd. De inwoner lijkt een melkkoe, ozb verhoging tot 10% en ook de parkeertarieven worden bekeken. Terwijl er aan de ene kant fors bezuinigd worden, wordt er aan de andere kant ook weer vrolijk geld uitgegeven. 

Voorzitter, een aantal vragen om duidelijkheid te krijgen:

Participatie en bewonersinitiatieven

VRAAG: 

  1. Bij aandachtspunten staat dat de samenstelling van de klankbordgroep zorgvuldiger en gevarieerder moet en in overleg moet met het wijkteam. Wat heeft u precies voor ogen?
  2. Er komt een fonds voor burgerparticipatie, hoe ziet u dit voor zich? Vult de gemeente dit? Zo niet, dan is fondsvorming toch juist iets wat bij burgerparticipatie hoort. 

Omgevingsvisie

Mei 2017 is er een bijeenkomst geweest over de omgevingsvisie. Fijn dat er weer geluid komt, want dat er hard en dat er samen gewerkt moet worden op dit vlak staat voor ons buiten kijf. 

Dat participatie hierin een voorname rol krijgt, is een must en volgens mij zelfs een verplicht iets. 

VRAAG: Hier komt weer de innovatie naar boven, wat wordt er precies mee bedoeld?

VRAAG: We lezen hier niets over samenwerking met andere overheden, hoe denkt u dit op te pakken?

 

Sociaal domein

Over de WMO en jeugdwet wordt weinig nieuws gemeld. Tekorten moeten teruggedrongen worden. Een zoekopdracht voor een half miljoenwordt uitgezet!

VRAAG: Is er al enig idee hoe dit gedaan kan worden. Bent u het met de ChristenUnie eens dat dit niet ten koste mag gaan aan de zorg voor onze inwoners?

Bij de Participatiewet wordt aangegeven dat deze uitgevoerd wordt door Orionis. 

VRAAG: is dit een bewuste keuze, of is het mogelijk om met elkaar ook te kijken of een andere organisatie dit (mede) uit kan voeren?

Integrale aanpak van problematiek rond werk, inkomen, hulpverlening, zorg en ondersteuning wordt verder vormgegeven

VRAAG: Is dit concreet te maken? Wellicht 1 loket?

Duurzaamheid, waar is het innovatieve, waar is de lef om echt stappen te zetten op dit gebied?

 

Innovatie: tromgeroffel, hier komt het, duidelijkheid over de innovatie. Netwerksturing, yeh, dat is het!

En ook technologische trends! De organisatie moet goed toegerust worden door kennis en kunde uit te breiden. Ook moet er meer gebruik gemaakt worden van data, want deze kan sturingsinformatie opleveren. 

En dan ook nog een innovatieve routekaart die richting aan geeft. Dat klinkt mooi.

VRAAG: maar kan het wat concreter gemaakt worden? Waarin is dit een verandering van het huidige beleid?

Economie

De ChristenUnie neemt aan dat hier uitgebreid over gesproken is met onze ondernemers. Is dit zo? 

VRAAG: we verbreden het evenementenbeleid, wat wordt hier mee bedoeld?

We intensiveren onze inzet op het brede terrein van arbeidsmarktbeleid (waar moet ik aan denken?), economie en citymarketing en versterken de onderlinge samenhang. 

VRAAG: mag het ook wat kosten? 

Handhaving op het gebied van verwaarlozing is een speerpunt. 

VRAAG: Fte er bij of ten koste van….. Op welke manier invulling geven?

 

Financieel herstelplan

  1. Niet toepassen van inflatiecorrectie, VRAAG: kan dit op zo’n korte termijn? Behoorlijk bestuur?
  2. Bezuinigingen op organisatie van de gemeente? VRAAG: Terwijl er beter gehandhaafd moet worden, er moet een citymarketingplan komen, organisatie moet toegerust zijn door kennis en kunde uit te breiden. Hoe reeel is het om te bezuinigen?
  3. Bezuinigen op sociaal domein, tsja, u weet denk ik wat de reactie van de ChristenUnie hier op is. Financien boven mensen, daar lijkt het op. U weet dat wij een andere keuze zullen maken

In de tabel lezen we dat het overschot op minimabeleid nu dan toch afgeboekt gaat worden. Jaren is hier over gesproken en gelukkig heeft de raad altijd haar sociale hart laten zien. Dit college lijkt een andere koers te gaan varen. Keuzes maken op basis van financien, de cijfertjes hebben het voor het zeggen. 

Ik hoor de wethouder al zeggen ‘we hebben een ruim minimabeleid, ruimer dan dat van veel andere gemeenten. Veel inwoners maken gebruik van deze regeling, meer dan in andere gemeenten’. Eens, meneer de wethouder. En toch blijven wij zeggen dat er zolang er armoede is, we moeten zoeken naar de mensen die het geld nodig hebben. Het had van meer lef getuigd als er stappen waren gezet om te kijken waar de knelpunten zitten en de mensen die het zo goed kunnen gebruiken, het ruimhartig geven. Voorzitter, het is toch schrijnend als inwoners zich tot ons wendt omdat hij een nieuwe bril nodig heeft, maar er geen geld voor heeft. En dat dit niet betaald wordt vanuit de bijzondere bijstand? Dan kan het toch nu niet zo zijn dat we een ‘correctie’ uitvoeren. 

En weer hoor ik de wethouder ‘maar het is een open eind regeling’. Tuurlijk, dat weten wij ook. Maar waar moeten we het geld vandaan halen als het potje al leeg is en de grote pot ook leeg is. De ChristenUnie staat voor de mensen die hulp nodig hebben. College-partijen, we roepen u op, om eens goed te zoeken naar uw sociale hart en dan andere keuzes te maken. Meer sociaal!

 

Bij parkeren wordt er een pm genoemd, graag uitleg. Weer een extra belasting voor onze inwoners, voor onze bezoekers? (melkkoe) 

 

En dan komen we bij de afspraken.

 

Vooral staand beleid wat wordt opgeschreven, Cleene Hooge is besloten, Campus Zeeland is besloten, coffeeshop is staand beleid, zondagsrust idem, Dauwendaele idem, Veerse Poort fase V idem. Bij de Trekdijk lezen we iets nieuws, of in ieder geval iets onduidelijks:

Trekdijk; aan de vertegenwoordiging van betrokkenen wordt vanaf het begin medebeslissingsrecht binnen de werkgroep toegekend, zodat daar rechtstreeks en op een gelijkwaardig niveau kan worden overlegd.Graag uitleg. 

Er moet balans zijn tussen de diverse belangen die er zijn,graag uitleg.

Mede met het oog op het woon- en leefgenot van omwonenden kan daarbij wellicht meer financiele ruimte worden ingezet. VRAAG: Maar deze hebben wij toch niet? Of zien deze partijen dit anders?

En dan het Julianabad. De ChristenUnie heeft steeds aangegeven dat wij het de inwoners van Arnemuiden van harte gunnen, maar dat het de vraag is of het financieel haalbaar is. Als het eigendom en dus het risico bij de gemeente ligt, komen er veel hoge kosten bij kijken dan die 45.000 die er nu staat. En voor welke rekening zijn de opstart kosten? Zou het niet beter zijn om een speelplaats a la Hoogerzael te realiseren in Arnemuiden. Garantie voor 52 weken speelplezier ipv 14. Garantie voor veel minder kosten en garantie voor minder veiligheidsproblemen. 

 

Voorzitter, ik ga afronden.

In de gemeenteraadsvergadering van 5 april heeft de ChristenUnie opgeroepen om je niet bovenal te laten lijden door cijfertjes. Wat we missen in dit werkprogramma is het sociaal, kloppende hart van de collegepartijen. Cijfers en centen zijn belangrijk, die moeten kloppen, maar laat dat aub niet de boventoon voeren. De belangrijkste taak van de overheid is om voor die inwoners te zorgen, die zorg nodig hebben. Laten we dat aub blijven doen. 

 

« Terug

Reacties op 'Vragen bij het werkprogramma van de coalitie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.