De Cleene Hooge gaat er aan

Cleene Hooghemaandag 08 juli 2019 15:58

Jaren hebben wij gestreden om de Cleene Hooge niet te bebouwen. Bij de aankoop was de ChristenUnie de enige partij die tegen de aankoop was. In de loop der jaren hoorden we veel meer partijen zeggen dat ze tegen bebouwing waren. Fijn, want samen staan we sterk!

Helaas heeft het college in juni aan de raad voorgesteld om een stuk van de Cleene Hooge te bebouwen. Veel minder dan bij aankoop de bedoeling was, maar toch een forse aantasting van het landschap. Terwijl wij er van overtuigd zijn dat er op genoeg andere plekken gebouwd kan worden, zodat bebouwing op deze plaats echt niet nodig is.
De meerderheid van de raad achtte het toch wijs om te kiezen voor bebouwing, maar ook om te kiezen om het landschap mooier te maken. Dit klinkt natuurlijk heel erg leuk, maar er wordt wel bij gezegd dat het mooier maken van het landschap betaald moet worden uit de opbrengst van de verkoop van het gebied voor woningbouw. Er moet dus meer gebouwd worden om het gebied mooier te maken. Dit is voor ons zeker niet nodig.

Gelukkig zijn meer partijen niet blij met het voorstel van het college. PvdA en D66 hebben geprobeerd om het te bebouwen gebied zo klein mogelijk te houden, om de stukken grond die niet nodig zijn te verkopen met behoud (of zelfs verbetering) van de biodiversiteit. Helaas vond een meerderheid van de raad dit geen goed voorstel. Diverse coalitiepartijen hebben voorgesteld om het raadsvoorstel iets af te zwakken. Dit voorstel is aangenomen met vooral de steun van de coalitie. Wij betreuren het dat de Cleene Hooge bebouwd wordt, naar ons idee was het niet nodig geweest en wordt er ook wat dit betreft te veel gekeken met een financiele bril.

Willemien Treurniet
Juni 2019

De raad heeft het onderstaande besloten over Cleene Hooge:
1; kennis te nemen van de ontwikkelvisie StadgoedLandgoed d.d. mei 2019. Punt 1 van het geamendeerde raadsvoorstel wordt 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, VVD, SGP en CDA hebben voor en de fracties van GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP en PvdA hebben tegen gestemd.
2 het college te verzoeken uiterlijk in de raadsvergadering van november een exploitatieopzet aan de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming; Punt 2 van het geamendeerde raadsvoorstel wordt 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, VVD, D66, SGP, PvdA en CDA hebben voor en de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en SP hebben tegen gestemd.
3. Daarbij de volgende kaders te hanteren: a. Niet meer, maar ook niet minder afboeken dan de verliesvoorziening die in het grondbedrijf al getroffen is; b. De contouren van onbebouwd gebied en het gebied met bebouwingsmogelijkheden te hanteren conform de ontwikkelvisie; waarbij bij bebouwing ook gekeken wordt naar behoud van de huidige zichtlijnen vanaf het Laurens Stommespad richting Cleene Hooge“. c. Investeringen die in het onbebouwd gebied nodig zijn worden gedekt vanuit de opbrengsten van het te bebouwen gebied, indien de opbrengsten uit het onbebouwd gebied meer zijn dan nu geraamd is dan komen die ten gunste van het te bebouwen gebied in de vorm van minder woningen (financieel communicerende vaten); d. de schapenstal zodanig te situeren dat zichtlijnen tussen stad en polder zo weinig mogelijk worden geblokkeerd. Punt 3 van het geamendeerde raadsvoorstel wordt 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, VVD, SGP, PvdA en CDA hebben voor en de fracties van GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SP hebben tegen gestemd.
4. Voor het niet te bebouwen gebied onderzoek te doen naar versterking van de biodiversiteit en ecologische natuur- en landschapsontwikkeling, in participatie met belanghebbenden. Punt 4 van het geamendeerde raadsvoorstel wordt 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, GroenLinks, VVD, D66, SGP, PvdA en CDA hebben voor en de fracties van ChristenUnie en SP hebben tegen gestemd.
5. De plannen voor woningbouw eveneens middels participatie te ontwikkelen, waarbij de landgoederenregeling als punt van onderzoek wordt betrokken. Punt 5 van het geamendeerde raadsvoorstel wordt 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, GroenLinks, VVD, D66, SGP, PvdA en CDA hebben voor en de fracties van ChristenUnie en SP hebben tegen gestemd.
6. Tot verkoop of (erf)pacht of beheer door derden van de onbebouwde gronden over te gaan wanneer voldoende biodiversiteit van deze gronden in de toekomst gewaarborgd is en wanneer de invulling van het gehele gebied duidelijk is. Punt 6 van het geamendeerde raadsvoorstel wordt 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, VVD, SGP en CDA hebben voor en de fracties van GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP en PvdA hebben tegen gestemd.
7. Het traject dat met de klankbordgroep is gevolgd te evalueren in het kader van het proces ‘participatie, doen en leren’. Punt 7 van het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

« Terug

Reacties op 'De Cleene Hooge gaat er aan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.