Heb het belang van de ander voor ogen

CU campagne-2donderdag 19 november 2020 17:07

Lees hier de algemene beschouwingen die fractievoorzitter Willemien Treurniet uitsprak in de gemeenteraadsvergadering van november 2020

Voorzitter, college, collega’s, inwoners,
Vandaag mag de ChristenUnie de hekkensluiter zijn.

Menselijke bril
Voorzitter, eind september hebben we het financieel herstelplan vastgesteld en nu liggen hier de eerste resultaten van dat herstelplan voor, een sluitende begroting 2021. Zoals u weet kon het herstelplan niet op onze goedkeuring kon rekenen, we hebben er uitgebreid bij stil gestaan.
Bij dit herstelplan maar ook bij eerdere bijdragen van onze kant hebben we in deze collegeperiode keer op keer het college opgeroepen om de menselijke bril op te zetten. Helaas lijkt dat tot nu toe niet gelukt. Ook de afgelopen commissies hebben wij weer gehoord dat de financiën leidend zijn. Natuurlijk zullen wij niet ontkennen dat de financiën belangrijk zijn, maar het is en blijft ons standpunt dat je door de menselijke bril naar de financiën moet kijken. In de bijbel lezen we zo mooi ‘heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook die van de ander’. Daarom zeker nu nogmaals van onze kant de oproep om echt de menselijke bril op te zetten, de bril waar je de inwoner steeds voor ogen hebt! Na de zomer hebben wij bij de bespreking van de bestuurlijke tussenrapportage gevraagd waar het college trots op is. Bij deze vraag hadden we zo de hoop dat de wethouders iets zouden benoemen wat ze voor de inwoners hebben gedaan. Helaas werd dat niet duidelijk uit de beantwoording. De ene na de andere wethouder gaf aan dat ze trots was op de organisatie. Natuurlijk zijn wij ook blij met alle ambtenaren die aan het werk zijn voor onze gemeente, maar we mogen er toch vanuit gaan dat mensen politiek actief worden, wethoudersposten bekleden omdat ze goed willen doen voor de inwoners? Het antwoord van het college stelde ons dan ook teleur, waar is de bril bij het college waarmee je de inwoners voor ogen hebt?
Overheid als schild voor de zwakken
De ChristenUnie ziet de overheid, dus ook de gemeente Middelburg als een schild voor de zwakken, voor die inwoners die zelf niet snel hulp vragen, voor die inwoners die hun handen meer dan vol hebben om hun gezin te laten draaien, voor die inwoners die eenzaam zijn en ziek worden van de eenzaamheid, voor hen moet de overheid er zijn. Helaas kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat het huidige college dat anders ziet. Als inwoners al een hulpvraag indienen komt het antwoord dat ‘uw klantondersteuner gemiddeld binnen 10 weken contact met u opneemt’. Bij dit antwoord wordt ook gevraagd om aub geen contact op te nemen maar rustig af te wachten. Is dit wat we willen? Voor inwoners is het vaak een grote stap om een hulpvraag te doen en dan krijgen ze dit als reactie?
Het college geeft aan dat alle inwoners die zorg krijgen die nodig is. Als wij dan vragen wat passende zorg is en wie dat dan bepaalt blijft het voor ons onduidelijk. Wel wijst het college keer op keer op de mogelijkheid dat inwoners in bezwaar kunnen gaan als ze het niet eens zijn met een toewijzing.

Gaan we als gemeente over op een sociaal piepsysteem. Als u hard genoeg piept gaan wij nogmaals kijken of u de juiste zorg krijgt? Of over toegankelijkheid: als u piept gaan we kijken of aan de straat, de stoep iets gedaan kan worden? College, beseft u dat veel mensen zo overbelast zijn dat ze echt geen klacht en geen bezwaar in zullen dienen? Het mag en het kan niet dat die mensen die de kracht en energie hebben om bezwaar in te dienen krijgen wat ze nodig hebben en dat de uitgebluste, de moedeloze, de van het kastje naar de muur gestuurde inwoner dit niet krijgt.
Waar is dan de gemeente als schild voor de zwakke, waar is de nabije overheid! College, we pleiten nogmaals: Ga zorgvuldig om met al onze inwoners, maar zeker met die inwoners die de overheid zo hard nodig hebben om staande te blijven, om mee te kunnen doen in de samenleving!
Laten we geen gemeente worden met een sociaal piepsysteem, laten we een nabije overheid zijn een overheid die er is voor alle inwoners en dus zeker ook voor de eenzamen.
Samen tegen eenzaamheid
We zijn blij dat we lezen in de begroting dat het college het aantal eenzame ouderen niet verder wil laten stijgen. Want de eenzaamheid is fors, zeker nu! We zijn blij met al die inwoners die omzien naar hun mede-inwoners. Wat gebeurt er veel door kerken, organisaties, inwoners. Maar het lijkt logisch dat als de gemeente het aantal eenzamen wil laten dalen, zij ook aangeeft wat ze er aan doet en hoe ze het eea in de gaten houdt. Het college verwijst naar de GGD monitor die eens in de vier jaar plaats vindt. Ook verwijst hij naar de vele initiatieven die het Walchers Platform Eenzaamheid bij elkaar brengt. Dit is natuurlijk mooi, maar hieruit wordt voor ons duidelijk dat er dus geen gemeentelijk plan van aanpak is. Vandaar onze motie om samen met het Walchers Platform Eenzaamheid te komen tot een integrale en structurele aanpak.

Iedereen telt mee
Voorzitter, voor de ChristenUnie is het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen, iedereen telt mee! Daarom hebben wij ons jaren geleden ingezet voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Daarbij hebben wij ook steeds de oproep gedaan om de digitale laaggeletterden niet te vergeten. Onder andere via de FAAM communiceert de gemeente met de inwoners. Zo voldoet de gemeente aan de plicht om de inwoners te informeren over gemeentelijke plannen. Prima zou je zeggen. Maar al enige jaren klinkt in deze raadszaal gemopper over de bezorging van de FAAM. De FAAM wordt op minder adressen bezorgd, dus krijgen lang niet alle inwoners die informatie die ze zouden moeten krijgen. De mensen die digitaal vaardig zijn vinden hun weg wel, maar die inwoners die dat niet zijn missen dus informatie. Vandaar onze oproep aan het college om met een plan te komen zodat alle inwoners over de gemeentelijke informatie kunnen beschikken.

Voorzitter, ik ga afronden. U weet dat de ChristenUnie een partij is van samen, samen met de inwoners, samen voor de inwoners. Dus daarom nogmaals de oproep: hou het belang van de ander, van de inwoner voor ogen, om zo onze mooie stad te dienen.

Voorzitter ik dank u.

Middelburg, november 2020
Willemien Treurniet

« Terug

Reacties op 'Heb het belang van de ander voor ogen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.